Taules salarials 2017

 Taules salarials ensenyament concertat (2017)


 Taules salarials per al personal d'administració i serveis (PAS) 2016

Personal d'administració i serveis

Categoria Sou Trienni Plus de residència CRIB
Cap d'administració o secretaria 1235,65€ 38,14€ 51,14€ 124€
Cap de negociat 1040,64€ 32,58€ 51,14€ 124€
Oficial contable 992,82€ 32,20€ 51,14€ 124€
Recepcionista/Telefonista 868,98€ 32,20€ 51,14€ 124€
Auxiliar 868,98€ 32,20€ 51,14€ 124€

Personal auxiliar

Categoria Sou Trienni Plus de residència CRIB
Cuidador 907,63€ 32,20€ 39,19€ 124€

Personal de serveis generals

Personal de porteria i vigilància

Categoria Sou Trienni Plus de residència CRIB
Conserge 1040,45€ 32,20€ 39,19€ 124€
Porter 907,63€ 32,20€ 39,19€ 124€
Guarda o vigilant 868,98€ 32,20€ 39,19€ 124€


Personal de neteja

Categoria Sou Trienni Plus de residència CRIB
Governant 1040,45€ 32,20€ 39,19€ 124€
Empleat de servei de neteja, costura, rentat i planxa 868,98€ 32,20€ 39,19€ 124€


Personal de cuina i menjador

Categoria Sou Trienni Plus de residència CRIB
Cap de cuina 992,83€ 32,20€ 39,19€ 124€
Cuiner 946,33€ 32,20€ 39,19€ 124€
Ajudant de cuina 907,63€ 32,20€ 39,19€ 124€
Empleat de servei de menjador 868,98€ 32,20€ 39,19€ 124€

Personal de manteniment i oficis generals

Categoria Sou Trienni Plus de residència CRIB
Oficial de 1a d'oficis 992,83€ 32,20€ 39,19€ 124€

Oficial de 2a d'oficis 907,63€ 32,20€ 39,19€ 124€
Empleat de manteniment, jardineria i altres oficis 868,98€ 32,20€ 39,19€ 124€

Conductors

Categoria Sou Trienni Plus de residència CRIB
Conductors 992,83€ 32,20€ 39,19€ 124€

CRIB: Complement Retributiu Illes Balears

Altre personal

Categoria Sou Trienni Plus de residència
Professor d'activitats educatives extracurriculars 1337,53€ 34,27€ 36,58€
Instructor o monitor 1203,77€ 32,66€ 32,93€
Educador 1203,77€ 32,66€ 32,93€