Retribucions docents 2017

 

Mestres

Tècnics FP

Secundària

Catedràtics

Inspecció

 Sou   

    978,26 € 

978,26 €

1.131,36 € 

1.131,36 €

1.131,36 €

 Triennis

35,48 €

35,48 €

43,52 €

43,52 €

43,52 €

 Ind. Residència (Mallorca)

75,41 €

75,41 €

93,78 € 

93,78 €

93,78 €

 Ind. Residència (altres illes)

90,49 €

90,49 €

103,83 €

103,83 €

103,83 €

 *Complement Destí

482,88 €

594,64 €

594,64 € 

712,25 €

712,25 €

 *Complement Específic General

373,30 €

373,30 €

373,30 €

423,77 €

452,03 €

                                                     

 Complement Comunitat Autònoma

 Interins i funcionaris en pràctiques

341,32 €

 Més d’un any

355,58 €

 Més de 6 anys i interins amb sexenni

406,79 €

 Més de 12 anys

443,45 €

 Més de 18 anys

456,81 €

 Més de 24 anys

435,70 €

 Més de 30 anys

504,84 €

 

 *Complement específic singular

 

A

B

C

D

E

F

CEIP // IES unitats

>54 // >32

27>53 // 20>31

18>26 // 19>16

9>17 // >15

3>8

>3

 Càrrecs

 Director IES

702,20 €

613,33 €

550,79 €

493,25 €

-

-

 Director CEIP

-

536,75 €

395,16 €

295,26 €

180,72 €

87,43 €

 Cap d'estudis IES

343,23 €

337,76 €

250,38 €

212,58 €

171,73 €

-

 Cap d'estudis CEIP

-

233,02 €

217,31 €

162,99 €

-

-

 Cap estudis Adjunt IES

154,39 €

154,39 €

154,39 €

154,39 €

154,39 €

154,39 €

 Cap estudis Adjunt CEIP

-

-

-

-

-

-

 Secretari IES

343,23 €

337,76 €

250,38 €

212,58 €

-

-

 Secretari CEIP

-

233,02 €

217,31 €

162,99 €

95,21 €

-

 

 Cap de Departament (Pagament suspès)

66,34 €

 Tutor (Pagament suspès)

30,05 €

 

 *Complement de formació

Sexennis

 

Acumulat

1r

56,64 € 

 

2n

71,45 € 

128,09 € 

3r

95,22 € 

223,31 € 

4t

130,29 €

353,60 €

38,36 € 

391,96 €

 

 Complement Mestres a IES

111,82 €

 Acció Social (fill menor de 18anys)

38,96 €

 

 Pagues extraordinàries

(Conceptes inclosos): sou base + triennis + complement de destí + complements específics (comple. general + comple. específic singular + comple. de formació)

 

Sou base

Triennis

A1

698,13 €

26,85 €

A2

713,45 €

25,87 €

 

Deduccions

Funcionaris

Interins

 

 

A1

A2

Seguretat Social

6,35%

Drets passius

110,14 €

86,68 €

Contingècies comunes

4,70%

MUFACE

48,22 €

37,95 €

Accidents de treball i enfer prof

1,65%