Pressuposts FETE-UGT 2016

En el IV Comitè Oridnari de FETE-UGT Illes Balears de dia 7 de novembre de 2015, es varen aprovar els pressuposts per a l'any 2016. 

 
DESPESES                                                                                           62000
 
Reunions de treball (610032+610132) 3200
(reunions Comitès, congressos…)  
Actes públics (614+610232+61923) 4500
(representació sindical, eleccions, congrés extr., congrés)  
Arrendaments i canons (621) 2000
Reparacions, manteniment, neteja (622) 4800
Serveis (comunitat, jurídics) (623) 4000
Transport (correus, SEUR, MRW) (624) 350
Assegurances (625) 500
Serveis bancaris (626) 300
Propaganda (627-701) 4000
(agendes, calendaris, ferratines)  
Subministraments (628) 8300
Tributs (631) 350
Altres despeses (629) 3800
Salaris (465+475) 18800
Seguretat social (476) 7100
 
INGRESSOS                                                                                        62000
 
Per quotes 60600
Per cursos 1000
Per vendes 400
 
 
DENOMINACIÓ DE COMPTES CONTABLES   
Reunions Madrid 610032
Reunions Comitès 610132
Altres actes Públics  
Eleccions 614
visites centres  
Congrés Palma 610232
Desplaçaments 61923
Lloguers 621
Reparacions, manteniment, neteja… 622
Contractes manteniment
Serveis informàtics, jurídics, notarials 623
Transport - correus 624
Assegurances  625
Serveis bancaris 626
Publicitat, agendes i altres materials 627432
Publicitat materials per venda 627432/1
Llum, aigua. 628
Tributs 631
Material oficina, mat. informàtics, missatges, altres 629
Salaris 465   640
IRPF (retenció damunt nòmina) 475  
Seguretat Social 476