MESA TÈCNICA ENSENYAMENT CONCERTAT 26 OCTUBRE 2016

MESA TÈCNICA ENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT

PROPOSTA D’UN ACORD DE RECOL•LOCACIÓ DEL PROFESSORAT DE L’ENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT DE LES ILLES BALEARS

Des de la Conselleria s’ha presentat una proposta i des de la UGT hem manifestat, per un costat, que lamentam la pèrdua de llocs de feina com a conseqüència de la supressió d’unitats concertades i/o hores de concert, però que recolzarem l’acord per coherència i per necessitat. Entenem que hi ha una sèrie de qüestions molt delicades i que afecten directament els interessos dels treballadors com por ser el fet de la renúncia a la indemnització, la necessitat que aquest acord també ha de contemplar el personal complementari d’Educació Especial i personal d’administració i serveis, una altra qüestió és quins són els criteris de les empreses a l’hora de l’extinció dels contractes... Tenim de termini fins dia 7 de novembre per fer les aportacions oportunes i us mantindrem informats al respecte.


PROPOSTA D’APLICACIÓ D’UNA REDUCCIÓ DE JORNADA DE 23 HORES LECTIVES AL PROFESSORAT D’ESO, BATXILLERAT I FP.

Davant la impossibilitat pressupostària de fer front a la reducció de la jornada lectiva pel present curs, ens han traslladat la possibilitat de fer-ho en tres trams durant els propers tres cursos: el curs 2017/2018, les persones majors de 55 anys, el curs 2018/2019 un altre tram d’edat i el curs 2018/2019 la totalitat del professorat d’aquestes etapes.
Des del nostre sindicat lamentam de nou el fet que no es pugui donar compliment a allò que es va acordar i així ho hem manifestat. Hem traslladat a l’Administració, com altres sindicats, la possibilitat de fer extensiva aquesta mesura a l’educació infantil i la primària, i, al mateix temps que, com passa a l’ensenyament públic, aquesta reducció a ESO, Batxillerat i FP impliqui una major reducció del nombre d’hores de càrrega lectiva. Se’ns ha comunicat que això sortiria d’allò que en principi establia l’acord però que s’estudiarà la viabilitat de la proposta.

ACLARIMENT SOBRE LA INTERPRETACIÓ DEL PUNT 6 DE L’ACORD QUE FA REFERÈNCIA ALS CRITERIS SOBRE LA REDUCCIÓ DE JORNADA I LES EXCEDÈNCIES A L’ENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT.

Des de la Conselleria ens han tornat a manifestar disconformitat amb el redactat de l’acord perquè pot provocar un abús de dret per part del treballador la primera vegada que sol•liciti l’excedència o la reducció de jornada. Des de la UGT entenem, en primer lloc, que és un dret del treballador i que com a tal s’ha de respectar i aplicar; en segon lloc, que el que s’ha d’aplicar és el que s’estableix a l’acord;i, en tercer lloc, que, si el redactat pot conduir a fer diferents interpretacions de la norma, col•laborarem en el nou redactat del document.

ALTRES QÜESTIONS: Paga Extra Nadal 2012, Baixes per IT (Incapacitat temporal de 5 dies, cobrar el 100% com els docents de l’ensenyament públic)

Hem sol•licitat a la Mesa i també hem registrat la sol•licitud per a què el que ens queda pendent de la paga extra de Nadal de 2012 s’aboni abans que acabi l’any 2016 o a la nòmina de gener de 2017 com s’ha establert a l’acord de l’ensenyament públic. També hem sol•licitat que se’ns aboni el 100% de les retribucions en les situacions de baixes per IT de 5 dies o superiors, criteri que ja s’està aplicant a l’ensenyament públic.

Us mantindrem informats !!!