MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ DE 29 DE SETEMBRE

MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ DE 29 DE SETEMBRE


INCAPACITAT TEMPORAL (IT’s). Una modificació de l’Acord del Consell de Govern de dia 9 de novembre de 2012 que determina les situacions de caràcter excepcional en les quals es reconeix que les incapacitats temporals siguin retribuïdes al 100% permetrà que a les ja reconegudes (intervenció quirúrgica o hospitalització, processos que impliquin tractaments de radioteràpia o quimioteràpia i les que puguin afectar a dones en període de gestació) es sumin les següents: tractaments anàlegs a la radioteràpia o la quimioteràpia, les que derivin de situació de violència de gènere i totes aquelles derivades de contingències comunes per malaltia greu que impossibiliti el normal desenvolupament de la prestació del servei. A aquests efectes s’entendrà com a malaltia greu “les baixes iguals o superiors a 5 dies”.
Aquestes millores es faran efectives a partir de la publicació al BOIB del pròxim dissabte.
Una vegada més, UGT ha sol•licitat que s’ampliïn els supòsits amb la incorporació de les malalties infectocontagioses amb baixes de qualsevol durada. La Mesa ha recollit la proposta, però, de moment, no la farà efectiva.
Consideram que aquesta modificació és una passa, però encara hem de seguir treballant per a la recuperació de les condicions anteriors al Govern Bauçà.

FONS SOCIAL. La Mesa ha aprovat la recuperació de les bestretes a partir de gener de 2017. Aquesta ha estat una reivindicació d’UGT des del començament de les retallades. Valoram positivament que es recuperin.

MAJORS DE 55 ANYS. L’Administració reconeix que no han pogut complir amb el compromís de fer completament efectives les 3 hores no lectives per als docents majors de 55 anys i informen que per al curs vinent sí serà possible al manco a Primària. A Secundària s’hauran de tornar a negociar, doncs sembla que és a on hi ha una major dificultat d’execució. La Conselleria s’ha compromès a convocar una Mesa Tènica durant aquest curs escolar sobre aquest tema.

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ (OPOSICIONS). A la fi la Conselleria d’Educació ens ha informat sobre les seves intencions de cara a convocar les oposicions. La seva proposta és la següent (*):
• Cos de Mestres. 100 places repartides entre Educació Primària, Educació Infantil, Llengua Anglesa, Música, Pedagogia Terapèutica i Especialista en Audició i Llenguatge. No hi ha previsió de places d’Educació Física.
• Cos de Secundària. 152 places a repartir entre Llengua Castellana, Geografia i Història, Matemàtiques, Física i Química, Biologia, Llengua Anglesa, Llengua Catalana, Orientació Educativa, Educació Física, Tecnologia, Música, Alemany, Economia, Administració d’Empreses, Assessoria d’Imatge, FOL, Informàtica, Intervenció Sociocomunitària, Organització d’Instal•lacions Comercials, Processos Sanitaris, Processos i Productes d’Arts Gràfiques i Organització i Processos de Manteniment de Vehicles.
• Formació Professional. 84 places repartides entre Cuina i Pastisseria, Estètica, Manteniment de Vehicles, Operació i Producció Agrària, Perruqueria, Procediments Clínics, Procediments Sanitaris, Processos de Gestió Administrativa, Serveis de Restauració, Serveis a la Comunitat i Sistemes i Aplicacions Informàtiques.
• Escoles Oficials d’Idiomes. 23 places a repartir entre Anglès i Alemany.
• Professors de Música i Arts Escèniques. 22 places.
• Escola Superior de Disseny. A concretar.
• Mestres de Taller. De moment 3 places: Ebenisteria, Joieria i Patronatge i Confecció.

(*) Aquesta relació de places i especialitats és orientativa. Vos informam que l’hem copiada al dictat durant el desenvolupament de la Mesa. Una vegada que tenguem la informació oficial vos la farem arribar.

En resum, es superen les 400 places inicials que la Conselleria va informar des de l’inici de les negociacions sobre Oferta Pública d’Ocupació i que corresponen a la taxa de reposició que pot oferir la Conselleria.

INFORMACIÓ 30% DE LES MILLORES DE FINANÇAMENT PER A EDUCACIÓ. Sobre aquest punt la Conselleria ha informat que aquest increment estava condicionat a dues variables: l’arribada de més doblers i l’ampliació del dèficit. Com que cap d’aquestes variables s’ha produït no serà possible l’increment.

DECRET DE PREVENCIÓ. La Conselleria ha informat que ja té feta la memòria econòmica i que estan pendents de l’informe justificatiu que previsiblement estarà llest a principis de febrer. Una vegada passat aquest tràmit s’obrirà un procés mitjançant el qual els centres podran fer les seves aportacions i esmenes. La persona encarregada de cada centre serà el delegat de prevenció. Vos seguirem informant sobre aquest tema.