MESA D'ENSENYAMENT PRIVAT-CONCERTAT DE 29 DE SETEMBRE DE 2016

MESA ENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT

PROJECTE D’ORDRE SOBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ESTABLIMENT I LA RENOVACIÓ DELS CONCERTS EDUCATIUS A PARTIR DEL CURS 2017 2018

Des del sindicat de privada de FeSP-UGT vàrem manifestar el nostre desacord amb els nous criteris per a la confecció de la dotació bàsica per atendre a la diversitat (PT/AL/AD) en els centres privats concertats. Reclamam que els criteris per a la dotació bàsica siguin els mateixos que a l’ensenyament públic, és a dir, en funció de les línies i que la dotació addicional vagi en funció de l’increment d’aquest alumnat cada curs acadèmic.
Com a sindicat defensam l’estabilitat laboral de les plantilles i la continuïtat de la feina del equips de suport dels centres.
Es va plantejar la possibilitat de fer un estudi dels darrers 5 anys, per determinar una mitjana del personal d’atenció a la diversitat i establir a partir d’aquesta una dotació bàsica del 80% i una addicional del 20%.

INFORMACIÓ SOBRE LA PROPOSTA DEFINITIVA D’AMPLIACIÓ DE PERSONAL D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I DE PERSONAL AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU (ATE) A L’ENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT PER AL CURS ESCOLAR 2016/ 2017

Tot i que hi ha hagi un increment en el nombre total de personal per atendre a la diversitat respecte de la darrera proposta, des de la UGT entenem que aquesta es insuficient i que amb els nous criteris hi ha centres que perden dotació. Per aquest motiu reclamam una dotació bàsica en funció del nombre de línies com tenen a l’ensenyament públic.
Respecte dels ATEs, hi ha hagut una disminució respecte del curs passat. En aquest sentit també reclamam una certa sensibilitat per part de l’administració i que s’estudiïn les necessitats individuals de cada alumne que requereix l’ajuda d’aquest professional. Hi ha la possibilitat de sol•licitar ATEs durant el curs mitjançant el servei d’atenció a la diversitat.

COMPLEMENT LLIGAT A ANTIGUITAT I FORMACIÓ (SEXENNI) I LA PAGA DE 25 ANYS D’ANTIGUITAT A L’EMPRESA

Els docents amb més de 18 anys d’antiguitat i que ja sortien a la llista provisional de l’any 2010 han cobrat el 80% del sexenni a la nòmina del mes de setembre com establia l’acord. La resta de docents que complien els requisits i que han fet el tràmit corresponent mitjançant el centre cobraran com a molt tard a la nòmina de novembre, però amb efectes des de setembre.
Paga de 25 anys d’antiguitat a l’empresa: com establia l’acord la intenció és que les persones que generaren el dret dins el V conveni col•lectiu i que havien de cobrar dins l’any 2016, ho facin al nòmina de desembre. Si no hi ha temps per fer-ho efectiu ho cobraran a la nòmina de gener/febrer de 2017. Els que havien de cobrar en el 2017 ho faran en els mateixos termes que els del 2016.
Des de la UGT reclamam que es doni compliment als acords en els terminis establerts i si no es així hi ha d’haver una explicació des de l’administració detallant els motius dels endarreriments o no compliments per prendre les mesures legals oportunes a nivell sindical.

ALTRES QüESTIONS

Paga extra Nadal 2012. Des de la Conselleria no saben quan s’abonarà el que queda pendent de l’any 2016 (12’5%), com si han fent amb els docents de l’ensenyament públic, però asseguren que serà abans que acabi l’any. Des de la UGT, si no es fa efectiu el pagament pendent dins el 2016 i no hi ha una explicació i rectificació per part de l’Administració, es prendran les mesures legals oportunes.

Destacar que des de la UGT el que reivindiquem és que els recursos personals per atendre a la diversitat que tenen els centres privats - concertats han de ser els mateixos que tenen els centres públics, ja que l’atenció que reben els alumnes ha de ser la mateixa com estableix la llei.


Us mantindrem informats !!!