Malalties i patologies del sector

Arran dels canvis en la regulació de les incapacitats temporals en el personal docent, trobam adequat realitzar una sèrie d’aclariments en relació a aquesta temàtica.

De la informació referent a les retribucions per contingències professionals, volem clarificar els conceptes següents:

Què s’entén per contingències professionals?

Són les que es produeixen en l’àmbit del treball com a conseqüència del desenvolupament d’una activitat laboral. Poden ocasionar-se per un accident de treball o una malaltia professional.

Accident de treball

Es considera accident de treball tota lesió corporal que el treballador o la traballadora pateixi amb ocasió o per conseqüència del treball que excuti, d’acord amb la regulació de l’article 115 de la Llei General de la Seguretat Social.

Malaltia professional

S’entén per malaltia professional l’adquirida en el lloc de treball a conseqüència del treball, sempre que aquesta estigui tipificada en el nou quadre de Malalties Professionals de la Seguretat Social (d’acord amb el Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre).

Per tant, per poder-se qualificar com a malaltia professional, ha d’estar regulada en el corresponent quadre previst en la norma administrativa oportuna.

Així mateix, us comentem els canvis produïts:

Fins ara, les baixes per contingències comunes i professionals eren retribuïdes en un 100% del sou, gràcies a un complement d’Incapacitat Temporal (IT) de la Comunitat Autònoma, que completava la retribució que aportava la Seguretat Social.

Aquest complement és el que ha minvat, quedant les retribucions en període de baixes de la següent manera:

Dies                 comunes                         professionals i accidents laborals

De l'1 al 3              50%                                               100%

Del 4 al 20             75%                                               100%

Del 21 al 90         100%                                             100%

- Aquesta normativa és d’aplicació a les baixes iniciades a partir de dia 1 de setembre.- La retribució també serà del 100% en cas d’hospitalització o intervenció quirúrgica (pel temps d’ingrés), de risc durant l’embaràs o de risc durant la lactància natural.

- Les persones funcionàries de carrera, a partir del tercer mes, continuaran cobrant el subsidi MUFACE.

- FETE-UGT ha sol·licitat, per Consell de Govern, que les malalties infeccioses, les que es produeixin com a conseqüència o motiu d’embaràs, les derivades de malalties oncològiques, psíquiques, neurològiques greus, cardíaques, sistèmiques, infectocontagioses i nosocomials (TBC) es contemplin com a excepcionalitat, cobrant el 100% des del primer dia.

- A destacar, com a malaltia professional reconeguda al nostre sector, els nòduls a les cordes vocals a causa dels esforços de la veu per motius professionals.

- Segons la normativa, s’ha de presentar justificant a partir del primer dia d’absència a la feina.

- És diferent el concepte Risc durant l’embaràs (derivat de la feina, determinat pel Tribunal metge i contemplat com a excepció) i l’Embaràs de risc (no derivat de la feina i d’aplicació les retribucions per Contingències Comunes)

- Tenen consideració de permís per deure inexcusable (de caràcter mèdic, que no es considera baixa i no té penalització econòmica), les consultes mèdiques (esporàdiques, sense continuïtat en el temps), tractaments i exploracions mèdiques; acompanyar a fills menors i familiars discapacitats o disminuïts fins al segon grau d’afinitat o consaguinitat al metge, i qualsevol tràmit obligatori davant organismes oficials.