Jubilació funcionaris carrera

JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA

Els funcionaris de carrera inclosos en el règim de classes passives es poden jubilar voluntàriament des que compleixin els 60 anys d'edat, sempre que tinguin reconeguts 30 anys de serveis a l'Estat. Es podrà completar els trenta anys exigibles amb cotitzacions a altres règims de  la Seguretat Social.

PENSIONS 2016

Grup A1 (Secundària): 2.567,28 €;*  Grup A2 (Primària): 2.268,84€ *

Pensió màxima mensual any 2016 fixada pel govern de l’Estat: 2.567,28 € (brut)*
A les pensions resultants se'ls ha d’aplicar el descompte de l’IRPF corresponent.

 

 

** El professorat del Grup A1- secundària, assoleix la pensió màxima amb 32 anys de servei: 2.560,88 € (amb un 20% de descompte d’ IRPF, uns 2.000 € nets cada mes per 14 pagues)
*** El professorat del GRUP A2 - primària, assoleix la pensió màxima amb 35 anys de servei: 2.263,18€ ( amb un 20% de descompte d’ IRPF, uns 1.800 € nets cada mes per 14 pagues).