FETE-INFORMA: ràtios, incapacitat temporal i selecció de professorat

Ràtios i Acord Marc o quan es creen expectatives que no es poden complir

Tothom està d’acord en què reduir ràtios és una de les mesures necessàries per combatre el fracàs escolar de la nostra comunitat.

L’Acord Marc contempla per al curs 2016-2017, baixar la ràtio de 4t d’EI a 20 alumnes per unitat. Aquestes setmanes hem pogut llegir a la premsa les dificultats amb què es topa l’Administració per complir aquest punt per la manca d’espai que hi ha a les escoles i que dificulta el desdoblament de grups. 

A la mesa tècnica de dia 17 de maig se’ns va informar que no seria possible reduir a 20 alumnes per grup a 4t d’EI en aquells centres que no disposen d’espai per fer desdoblaments i que enlloc d’això es faria una dotació addicional de professorat als grups amb 25 alumnes.

A ningú li pot sorprendre aquesta mesura, ni als signants de l’Acord ni als que no ho vàrem fer. La reducció de la ràtio alumnes/unitat només es podrà fer a mig i llarg termini amb la construcció de nous centres i no està previst, segons se’ns va informar, que se’n facin de nous per al curs vinent. La Conselleria està preparant un estudi sobre les necessitats de nous centres per fer front a la massificació de les aules.

FETE-UGT vol que la reducció de ràtios es faci des de la perspectiva de l’equitat, atenent els centres i l’alumnat amb més necessitats.

Estam pendents que la Conselleria ens enviï un nou document amb els criteris per a la confecció d'unitats i quota de professorat.  

Incapacitat temporal. Per a quan el 100% de retribucions?

Acabam el curs i encara no sabem res de quan es percebrà el 100% de les retribucions en cas d'incapacitat temporal. UGT ha posat en marxa una recollida de signatures per demanar la recuperació de les retallades a les empleades i empleats públics entre les quals hi ha l'abonament del 100% de les retribucions en els processos d'incapacitat temporal. 

Sistema de provisió de professorat: igualtat, capacitat i mèrit

Els darrers dies ha aparegut a premsa la notícia que les associacions de directors i directores de secundària i de primària demanen que els directors i directores puguin seleccionar part de la plantilla de professorat dels seus centres.

FETE-UGT defensa un sistema de provisió basat en els principis d'igualtat, capacitat i mèrit. Avui en dia els equips directius poden perfilar les places segons les necessitats del seu centre però una cosa ben diferent i amb la que no hi estam d'acord és que puguin seleccionar directament a una persona determinada.