FETE-INFORMA OPOSICIONS

OPOSICIONS

A FeSP-UGT Ensenyament Illes Balears estam convençuts que per enllestir amb les màximes garanties d'èxit la preparació dels continguts d'un procés selectiu per a funcionaris docents és molt important, a més de saber el nombre de places que l'administració traurà, la distribució per illes i el lloc on es duran a terme aquestes proves, fer-ho amb la suficient antelació que permeti assolir la quantitat d'informació que correspon a temaris (al voltant d'entre 20 i 70 temes segons especialitats), i desenvolupar-ho per escrit en un temps determinat i la posterior lectura.

A més, dins d'aquesta part del procés, i pel que fa a la comprovació dels coneixements específics necessaris per impartir docència de l'especialitat a la que s'opta, apareix la realització d'un cas pràctic.

Per altra banda, pel que fa a la comprovació de les aptituds pedagògiques, l'exposició i defensa d'una Programació didàctica (prèviament elaborada), i les Unitats didàctiques que l'acompanyen, és imprescindible situar-ho en un marc normatiu educatiu determinat.

Per tot això, hem demanat a la Conselleria d'Educació i Universitat el següent:

- El nombre de places per especialitats i illes que sortiran. Hem de pensar que pot ser no surtin de totes les especialitats i que alguns docents tenen diverses funcions assignades per impartir docència, per la qual cosa, no saben quina especialitat han de començar a preparar o si degut a les seves situacions personals i econòmiques podran fer front a les despeses depenent on es realitzin les proves.

- Quina serà durada de la prova escrita. No és el mateix tenir dues hores per al desenvolupament de la part B de la primera prova (temari específic), que una hora i mitja. El volum d'informació específica a escriure és molt diferent.

- Si la lectura del tema desenvolupat la farà el mateix aspirant i si serà pública garantint-se així els principis d'igualtat, mèrit i publicitat, o la faran els membres del tribunal.

- Com es presentaran els cassos pràctics i que aquests no entrin dins el terreny de l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per l'exercici docent.

- Si bé el Reial Decret que regula aquests processos selectius pren com a base la LOE, s'ha de fonamentar en la LOMCE com a normativa de referència en l'elaboració, exposició i defensa de les Programacions i les Unitats didàctiques.

Esperam que la Conselleria d'Educació i Universitat resolgui aquests dubtes el més aviat possible i desitjam que aquesta informació hagi estat del vostre interès.