FETE-INFORMA meses sectorials 31 de maig i 1 de juny

Criteris per a la confecció d’unitats i quotes de professorat dels centres públics

La Conselleria d’Educació va presentar els criteris per a la confecció d’unitats i quotes de professorat dels centres públics. És la primera vegada que es fan públics aquests criteris, fet que valoram positivament. Malgrat això, aquesta mesa ha estat purament informativa.

FETE-UGT va reclamar ja en el mes de desembre, que la confecció de les plantilles orgàniques es fes atenent a les característiques i necessitats dels centres i de l’alumnat.

En aquest sentit en la confecció d’unitats i quotes de professorat consideram que aquest criteri d’atendre característiques de centres i d’alumnat també s’ha d’aplicar.

Els criteris contemplen entre d’altres coses:

- La reducció de dues hores lectives i una complementària a infantil i primària i d’una hora lectiva i dues complementàries a secundària.

- Es fixen 19 períodes lectius setmanals a secundària i FP.

- No es contempla la possibilitat de reduir de 25 a 24 hores lectives a infantil i primària.

Podeu consultar els criteris esmentats en aquest enllaç

Procés d’adjudicació de destinacions provisionals

El calendari que se’ns va comunicar en el si de la mesa és el següent:

- Llista provisional comissions de serveis: finals de la setmana del 6 al 10 de juny.

- Llista provisional d’interins: 17 de juny.

- Llista definitiva d’interins: finals del mes de juny.

Procés telemàtic de selecció de places per a funcionaris de carrera sense destinació definitiva, desplaçats, reingressats: 5 i 6 de juliol.

Procés telemàtic de selecció de places per a funcionaris interins: del 19 al 22 de juliol.

Està previst que, si no hi ha problemes, a data de 31 de juliol estigui feta tota l’adjudicació.

En el procés d’adjudicació d’interins s’habilitarà un tràmit telemàtic per fer el tràmit previ a la presa de possessió. S’ha de fer abans d’incorporar-se al centre.

Procés de tutorització

Els funcionaris interins que hagin treballat 30 dies durant el curs 2015-2016 estan tutoritzats per al curs 2016-2017. Si aquests 30 dies es compleixen amb posterioritat al 29 d’abril també es comptaran sempre i quan la plaça s’hagi adjudicat abans d’aquesta data.

Per al curs que ve, la tutorització també s’obtindrà a partir dels 30 dies treballats però hauran de ser consecutius en un mateix centre.

Tots els sindicats vàrem demanar que es revises l’apartat de règim disciplinari a les bases d’interins.