FETE-INFORMA MESA ENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT 15 DE FEBRER DE 2017

UGT va participar a la Mesa d’Ensenyament Privat Concertat de dimecres 15 de febrer. Per qüestions organitzatives la reunió continuarà dia 21 de febrer a les 09:30 h. A continuació vos oferim un resum de les informacions més destacades en relació a l’ordre del dia:

 

  1. FINANÇAMENT DE LES EXCEDÈNCIES I REDUCCIONS DE JORNADA.

Des de  l’Administració es redactarà un nou acord amb criteris objectius. UGT defensà el dret del treballador/a quant a la conciliació de la vida laboral i familiar. En quant tinguem el redactat vos comunicarem el nostre posicionament al respecte.

 

  1. JUBILACIONS PARCIALS.

L’administració finançarà aquells casos de treballadors en pagament delegat que haguessin quedat fora dels acord d’empresa signats abans de l’1 d’abril de 2013 (aplicació Llei 27/2011) o bé dels treballadors d’empreses que no haguessin signat l’acord però tinguessin treballadors que reunissin els requisits.

 

  1. PAGA 25 ANYS D’ANTIGUITAT LLIGADA AL V CONVENI DE CONCERTADA.

A l’igual que als mestres d’educació especial (XII i XIII Conveni de Centres i Serveis d’Atenció a Persones amb Discapacitat), es pagarà un nou quinquenni si aquest ha vençut i no s’ha abonat la paga d’antiguitat per 25 anys abans de complir aquest nou quinquenni.

 

  1. PROPOSTA D’APLICACIÓ DE LA REDUCCIÓ A 23 H PER ALS DOCENTS D’ESO, BATXILLERAT I FP. Se’ns ha comunicat una proposta de calendari progressiu en l’aplicació de la reducció de la carrega lectiva a ESO, Batxiller i CF. Des d’UGT hem demanat que aquesta mesura fos extensiva a educació especial, educació infantil i educació primària. En el seu defecte, que s’apliqués també de forma automàtica als mestres d’educació especial dels tallers de transició a la vida adulta i activa per analogia amb els cicles formatius (també formació professional bàsica). En principi s’ha acceptat aquesta proposta de la UGT i se’ns comunicarà la resolució al respecte. El calendari seria el següent: curs 2017/18, majors de 55 anys; curs 2018/19, majors de 45 anys; curs 2019/20, majors de 30 anys, i curs 2020/21, tothom.

 

  1. INFORMACIÓ SOBRE LA RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRA DE NADAL DE 2012 I L’ABONAMENT DE LES BAIXES PER IT.

A dia d’avui no hi ha data pel pagament del que resta pendent de la paga extra de Nadal de 2012, tot i que es farà efectiva dins el 2017. Des de la UGT hem manifestat el nostre desacord, ja que hi ha un incompliment per part de l’administració doncs havíem d’haver cobrat el mes de gener com ho han fet els docents de l’ensenyament públic. Respecte a les baixes per IT de 5 dies o superiors, la resposta de la Conselleria ha estat la mateixa, no hi ha dotació pressupostària per part de la Conselleria d’Hisenda i des de la Conselleria d’Educació, tot i que entenen que és un greuge comparatiu, no poden, a dia d’avui, fer-se càrrec d’aquesta despesa. En qualsevol cas, afirmen que estan fent les passes necessàries per regularitzar aquesta situació.

 

     9. INFORMACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DEL PAGAMENT DELS ENDARRERIMENTS DES DEL SETEMBRE DEL 2013 A L’AGOST DEL 2014.

Tal com vos varem informar la setmana passada a la nòmina de febrer s’abonaran aquests endarreriments.

 

La resta dels punts de l’ordre del dia es tractaran la propera setmana.