MESA SECTORIAL 14 juliol: places vacants i sexennis

LLISTA DEFINITIVA D’INTERINS I LLISTA DE PLACES VACANTS PER A L’ADJUDICACIÓ.

Avui dia 15 de juliol sortirà la llista definitiva d’interins admesos i la llista de places vacants ja identificades les places de pacte (T), vacants (V) i substitució vacant (SV). 

Hi haurà 3554 places (654 a ½ jornada),1350 de les quals seran de pacte (675 cos de mestres i 675 de secundària, Formació Professional i Règim Especial).

De les 1350 places de pacte n’hi haurà 241 vinculades a plans de millora; 32 vinculades a coordinacions (programes específics); 36 places amb requisit de B2 (mòduls FP, British, programes internacionals,...) i 26 amb doble funció. 

SEXENNIS

A la nòmina del mes de setembre es pagaran els sexennis a funcionaris de carrera i a funcionaris interins que per culpa del Decret 5/2012 no es reconeixien nous sexennis. El pagament es farà d’ofici, NO s’ha de fer cap sol·licitud.

Els funcionaris interins, quan facin el tràmit de pressa de possessió a partir de dia 1 d’agost veuran els sexennis que tenen reconeguts segons les hores de formació acreditades. Per a cada sexenni s’han d’acreditar 100 hores de formació independentment del període en que s’hagin realitzat.

Volem recordar que l’equiparació entre funcionaris de carrera i funcionaris interins en el cobrament de sexennis ha estat fruit d’una lluita judicial part de FETE-UGT i altres sindicats. L’Administració no ha tengut mes remei que arribar a un acord per fer extensiu el pagament a la resta d’interins.

FETE-UGT vol posar en valor el compromís de l’afiliació sense la qual no seria possible conquerir drets com aquest que beneficien al conjunt de treballadors i treballadores.