FESP-UGT EXIGEIX AL MECD LA CONVOCATÒRIA URGENT DE LA MESA SECTORIAL DE L'ENSENYAMENT CONCERTAT

FESP-UGT EXIGEIX UNA VEGADA MÉS AL MECD LA CONVOCATÒRIA URGENT DE LA MESA SECTORIAL DE L'ENSENYAMENT CONCERTAT 

La Federació d'Empleades i Empleats dels Serveis Públics de la UGT insta el MECD a fer les passes necessàries per convocar la Mesa Sectorial de l'Ensenyament Concertat, paralitzada des de 2011 pel Govern del PP, per començar la negociació d'un nou Reial Decret de normes bàsiques de Concerts Educatius. Aquest Reial decret ha estat molt útil i necessari per al sistema educatiu, apostant en el seu preàmbul pel concepte bàsic i necessari d'Educació com a servei públic. Recordant breument el marc regulador, hem de dir que el desenvolupament de l'article 47 i la disposició addicional primera, punt 1, de la Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol reguladora del Dret a l'Educació (LODE) va ser el punt de partida del vigent RD 2377/1985, de 18 de desembre.

Després de més de 30 anys en vigor, la normativa bàsica de concerts mereix una revisió. El Sindicat d'Ensenyament Privat de FeSP-UGT, fruit de l'experiència acumulada durant aquestes dècades pels treballadors de l'Ensenyament Concertat, té localitzats els punts forts i coneix bé les debilitats, mancances i llacunes de la normativa. Aquesta és la raó per la qual, ara que s'ha constituït un nou Govern, consideram que no s'ha d'ajornar per més temps el debat.

El lloc on s'han de tractar aquestes qüestions i altres pròpies de l'àmbit de l'Ensenyament Concertat és la Mesa Sectorial de l'Ensenyament Concertat. Aquesta mesa és un fòrum tripartit on estan representats el MECD, les organitzacions sindicals i les patronals. Però des de l'any 2011, durant l'últim any de la segona legislatura del govern socialista, no ha estat convocada. Des de llavors, amb l'entrada al Govern del ministre Wert i posteriorment amb el seu successor, Méndez de Vigo, aquesta paralització continua de manera irresponsable.

FeSP-UGT considera que a l'agenda del MECD no es pot fer esperar als més de 130.000 treballadors d'un sector que necessita que s'estudiïn aspectes fonamentals de la normativa bàsica de concerts educatius i que s'adapti la normativa a la nova realitat de la societat. Així mateix cal introduir aspectes no contemplats en origen i incorporar modificacions que permetrien oferir un millor servei públic i facilitar les qüestions laborals essencials com ara contemplar definitivament l'homologació total en tots els conceptes, incloure a la totalitat de treballadors de l'Ensenyament Concertat i Educació Especial (PAS, personal complementari i noves figures professionals) en pagament delegat, ampliar les plantilles dels centres, tornar a convocar la mesa d'estudi dels mòduls de concerts, etc.

Per tot això, FeSP-UGT exigeix al MECD que per respecte als 130.000 treballadors del sector no demori més la convocatòria urgent de la Taula Sectorial de l'Ensenyament Concertat.