AIXECAMENT DE LES SUSPENSIONS RELATIVES A LES PRESTACIONS I AJUTS D’ACCIÓ SOCIAL

L’aplicació del punt 8 del decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic va suposar la suspensió de les convocatòries i les concessions de prestacions i ajuts en concepte d’acció social, llevat de les relatives a ajuts per fills menors de 18 anys i a ajuts per a l’atenció a familiars amb discapacitat.
Una disposició posterior va permetre la recuperació dels ajuts per a estudis tant del personal com dels fills.
La Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la qual formam part com a sindicat amb representació, ha mantingut reunions els darrers mesos.
En reunió de data 20 de juliol de 2016 s’acordà la creació d’un grup de treball per tal d’estudiar i analitzar, entre d’altres, l’aixecament de les suspensions relatives a les prestacions a ajuts de caire social. Aquest grup de treball, reunit el dia 29 de juliol, elevà una proposta relativa a l’aixecament de la suspensió de la concessió de bestretes, per tal que fos presa en consideració i aprovada en el Consell de Govern.
Quant a la recuperació de les retribucions íntegres en el supòsit d’incapacitat transitòria (IT), la Mesa, reunida el dia 15 de setembre de 2016, ha proposat afegir un supòsit més dels que actualment donen dret a percebre un complement econòmic del 100%.
La norma general per a tots els treballadors al servei de la comunitat autònoma serà la següent:
“Afectació greu de la salut que impossibiliti el normal desenvolupament de la prestació de serveis. S’entendrà que concorre aquesta circumstància en els supòsits d’acreditació d’una baixa mèdica la durada de la qual sigui igual o superior a 5 dies”.
L’aplicació d’aquesta norma no impedirà continuar amb la negociació a cada una de les diferents Meses Sectorials per tal de millorar-la.
Aquesta modificació de la normativa vigent també haurà de ser ratificada en Consell de Govern.
Des del sector d’ensenyament de la Federació d’empleades i empleats del Serveis Públic d’UGT Illes Balears (FeSP-UGT Enseyament)