FeSP-UGT signa les taules salarials de 2016 per l'Ensenyament Concertat

FeSP-UGT signa les taules salarials de 2016 per a l'Ensenyament Concertat


El passat divendres 3 de març va concloure el procés de signatura de les taules salarials per a 2016 del VI Conveni Col•lectiu de l'Ensenyament Concertat.
L'Acord, signat per FeSP-UGT conjuntament amb FSIE, USO i CCOO i la totalitat de les organitzacions patronals del sector, ha servit per solucionar el problema generat com a conseqüència de les diferents retallades salarials practicades per les administracions públiques durant els anys 2010 i 2011 i de la diferent aplicació que se’n va fer a cada territori.
Convé recordar que, si les retallades salarials varen ser injustificades i innecessàries com sempre ha denunciat FeSP-UGT, va ser la diferent aplicació que se’n va fer a les CCAA (per no tenir directrius clares des del MECD) el que va generar un problema d'aplicació de les mateixes taules salarials per al conjunt de l'Estat, tot i tenint en compte que l'àmbit territorial del Conveni és estatal. Amb la signatura d'aquest acord per part de la Comissió Negociadora del Conveni de Concertada, s'estableixen les bases per al desenvolupament de la seva solució definitiva.
En què consisteix el que s’ha signat?
1. Hem establert unes taules salarials per a l'any 2016 a les comunitats autònomes i territoris que ja estan abonant els salaris sobre la base del mòdul dels PGE. Els territoris afectats per aquest primer punt són Andalusia, Illes Balears, Extremadura, la Rioja, Ceuta i Melilla.
En el moment en què s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat per a 2017, serà la Comissió Negociadora del Conveni la que fixarà les noves taules salarials per a aquests territoris i per als que s'hagin incorporat a les taules vinculades als PGE.
2. Per a la resta de Comunitats Autònomes que com a conseqüència de les retallades salarials practicades per l'Administració en els anys 2010 i 2011, han mantingut els seus salaris per sobre del que estableixen els pressupostos generals de l'Estat en salari base o en algun altre concepte salarial estatal i per tant no han regularitzat encara els salaris, podran adoptar acords, que creïn nous complements autonòmics que evitin una minoració salarial o bé poden adoptar altres mesures que permetin assolir l'objectiu d'ajustar-se a les taules salarials del Conveni Col•lectiu en el termini i forma que s'estableixin en aquests acords. Dit d'una altra manera, les organitzacions sindicals i patronals han de negociar en l'àmbit de cada comunitat autònoma, en funció de la situació concreta de cada territori, depenent de les situacions específiques generades igualment com a conseqüència de l'aplicació de les retallades que s'hagi fet en cada comunitat autònoma per incorporar-se després a les taules salarials del grup anteriorment citat.Cal referir-se en aquest aspecte a la clàusula de garantia salarial incorporada en l'Acord per als treballadors, perquè en cap cas pugui haver minves salarials de cap tipus com a conseqüència de l'acord adoptat en cada territori.
Per aconseguir-ho, hem ampliat el període transitori per 2 anys més (fins al 31 de desembre de 2018) per facilitar les diferents solucions específiques de cada una de les comunitats autònomes.
3. Hem actualitzat els salaris del PAS i del personal docent en els nivells no concertats per al 2016 amb un increment de l'1% per al 2016.
UGT valora molt positivament l'acord assolit perquè consolida el Conveni Col•lectiu sectorial estatal. La Federació d'Empleades i Empleats dels Serveis Públics d'UGT ha treballat molt intensament durant aquests anys com a organització signant del Conveni Col•lectiu cercant la millor de les solucions per als treballadors de l'Ensenyament Concertat.

Som necessaris, som el sindicat que els treballadors de la Concertada necessiten.


Us mantindrem informats !!!