FeSP-UGT dóna suport als intèrprets de llengua de signes

La Federació d'empleats i empleades dels Serveis Públics de la UGT, dóna suport al Col·lectiu d'Intèrprets de Llengua de Signes en la seva reivindicació per millorar la seva situació de precarietat per la qualitat del servei que presten, dia a dia, a l'alumnat amb diversitat funcional auditiva.

Encara que pertanyen a l'administració pública, el servei que presta el Col·lectiu ho fa a través d'empreses privades, de manera que depenent de la Comunitat en la qual treballen, se'ls aplica un conveni. Així per exemple n'hi ha, que els apliquen el XIV Conveni Col·lectiu General de Centres i Serveis d'Atenció a Persones amb Discapacitat, però en lloc d'estar incloure'ls en el grup tres (el que correspon a la titulació de Tècnic superior), dins l'apartat centres Educatius (que és on desenvolupen la seva tasca), se'ls està aplicant el grup quatre i dins de l'apartat Centre d'Atenció Especialitzada (centres on ni exerceixen la seva tasca ni tenen relació amb la funció que realitzen).

Per tant des de la FeSP-UGT, cercarem de comú acord amb el Col·lectiu la millor solució, sent aquesta l'entrada en el Conveni Col·lectiu General de Centres i Serveis d'Atenció a Persones amb Discapacitat, de la categoria d'Intèrpret de Llengua de Signes, en els Centres Educatius, Grup III o bé, la incorporació com Personal laboral per a l'Administració en la qual es presta el servei i, d'aquesta manera, no es vegin minorades les condicions de treball - jornada, salari i millores sobre legislació laboral bàsicament - dels treballadors i treballadores adscrits a aquest servei.

Per això des de la FeSP-UGT, instem al Col·lectiu a què lliureu les vostres propostes i reivindicacions en la Federació Provincial o autonòmica on teniu el vostre centre de treball.