Criteris i propostes de FETE-UGT

Els treballadors i les treballadores dels centres escolars han de poder realitzar la seva activitat professional en condicions laborals que no perjudiquin la seva seguretat i integritat física, psicològica i social. Per aconseguir aquest dret, recollit no només en la LPRL, sinó en la pròpia Constitució espanyola, demanam:

1. La realització de les avaluacions de riscs laborals en els centres educatius. Avaluacions no només de les condicions generals del centre, sinó específiques dels llocs de treball existents.

2. La inclusió dels riscs psicosocials, de tan àmplia incidència en el sector, en les esmentades avaluacions. 

3. La realització de les mesures preventives necessàries 
per tal d’eliminar o minimitzar els riscs detectats, determinant els fons necessaris per a realitzar-les, definint qui les realitzarà i supervisant que es realitzen de forma correcta.Evitant que la prevenció es limiti a una descripció dels riscs existents en el lloc de treball.

4. La inclusió de les malalties d’origen psocològic, com l’estrès o la depressió, en el quadre de malalties professionals.

5. La creació de protocols d’actuació que especifiquin clarament les passes a seguir, així com les diferents responsabilitats i competències, per als casos de:
    - Assetjament en el treball.
    - Bulling o maltracte entre adolescents.
    - Situacions de violència a les aules.

6. La presència, a tots els centres educatius, d’un treballador o d’una treballadora responsable de la prevenció de riscs laborals aconseguint, d’aquesta manera, el compliment efectiu al dret dels treballadors i de les treballadores a participar en la prevenció de riscs laborals en el seu lloc de treball.

7. Formar les treballadores i els treballadors de l’ensenyament en la prevenció de riscs laborals del seu entorn laboral. Mitjançant la formació específica en com realitzar la seva tasca de forma segura i en les mesures preventives a aplicar per als riscs del seu lloc de treball, incloent l’àrea de salut laboral en la formació inicial del professorat.

8. Introduir l’àrea de salut laboral en el currículum escolar de totes les etapes educatives d’acord amb el preàmbul de la LPRL i el Pla de Xoc contra la Sinistralitat Laboral (1998).

D’aquesta manera l’alumnat, des de les primeres etapes del seu desenvolupament educatiu, s’anirà familiaritzant amb la seguretat i la salut en el treball, aconseguint que interioritzi hàbits de conducta segurs que, posteriorment, siguin més fàcils de reproduir quan siguin membres actius de l’estrat productiu.