Constitució FeSP Illes Balears

UGT està posant en  marxa una reestructuració interna a fi de millorar els seus serveis i optimitzar els seus recursos. Amb aquest objectiu FETE-UGT s’integra dins la nova Federació d’empleats i empleades dels Serveis Públics (FeSP), que incorpora la totalitat dels serveis públics (ensenyament, administració local, administració de comunitat autònoma, administració general de l’estat, sanitat, correus, etc.).

FETE-UGT continuarà donant el servei a la seva afiliació de forma directa, com ha vingut fent des de sempre, per la qual cosa l’únic canvi que evidenciareu és la presència del nou logotip Fesp. Malgrat això, es podrà continuar usant el nostre nom FETE en les nostres gestions habituals.

 

 

Vídeos explicatius de la nova estructuració:

Sectors de la Fesp:

https://www.youtube.com/watch?v=0sM9WBZeRxY 

Video fusions 42 congrés:

https://www.youtube.com/watch?v=gwxIkrVKRYk