Assessoria jurídica

Aquesta assessoria jurídica és uns dels serveis que FETE-UGT Estatal ofereix a tots els afiliats i simpatitzants. Únicament tractem temes jurídics relacionats amb els treballadors de l’ensenyament en tots els nivells educatius.

1- Serveis d’Assessoria

• Assessoria a la Federació Estatal, a federacions regionals, insulars i a l’exterior quan ho sol·liciten.

• Assessoria telefònica a qualsevol lloc del territori espanyol.

• Assessoria mitjançant el correu electrònic a afiliats, federacions i altres òrgans de representació dels treballadors.

• Consultes per escrit a tots els afiliats que ho sol·licitin.

• Informes jurídics a la Federació Estatal i a altres federacions.

2- Actuacions davant  els Tribunals

• Assistència lletrada davant l’administració: Interposició de sol·licituds, reclamacions i recursos administratius.

• Assistència lletrada als Tribunals de la Jurisdicció Contenciós Administratiu, Tribunal Suprem, Audiència Nacional, Tribunals Superiors de Justícia, Jutjat Central de lo Contenciós Administratiu i Jutjats de lo Contenciós Administratiu.

• Assistència lletrada davant la jurisdicció laboral en temes sindicals, conflictes col·lectius, impugnació de convenis i ocasionalment, assumptes personals dels afiliats.

• Assistència lletrada davant la jurisdicció penal, en assumptes escolars i professionals.

• Servei de procurador a les federacions en els procediments iniciats per elles.